ผู้ใช้ :  
รหัส :  
     
   
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถจ.
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  ระเบียบ/กฏหมาย
  มติ กจจ./ ก.ท.จ./ ก.อบต.
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการแสดง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 
       
  9  
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program

      

 
 
 
หนังสือราชการ : ท้องถิ่นปทุมธานี

 

แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕(ใช้แบบฟอร์มขอเบิกนี้เท่านั้น)

แบบฟอร์มขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


  หนังสือราชการ : ย้อนหลัง
การจัดสรรงบประมาณในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
การจัดเก็บข้อมูลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างถวามปลอดภัยทางถนน คร้งที่ 7 ประจำปี 2554
ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของ อปท.ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การคัดเลือกกรรมการผุ้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔(สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี)
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 19276 ลว. 27 ธ.ค. 2554
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนฯรายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการและค่าเช่าบ้าน
การติดตามผลการใช้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 922 ลว. 23 ธ.ค. 2554
ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔ เข้าบัญชีธ.กรุงไทยของ อปท.ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2554 (1 ต.ค.2554) ที่ ปท 0037.3/ว 18929 ลว. 20 ธ.ค. 2554
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี 2555 ที่ ปท 0037.3/ว 18931 ลว. 20 ธ.ค. 2554
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2555
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนที่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบได้เข้าสอบ GAT/PAT โดยไม่เป็นการขาดเรียน
การยืมเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินทุนดำเนินการสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานธนานุบาลกรณีประสบอุทกภัย ปี 2554 ที่ ปท 0037.3/ว 18830 ลว. 19 ธ.ค. 2554
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ 3 ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การแบ่งงานภายในสถานธนานุบาลของ อปท. ที่ ปท 0037.3/ว 18811 ลว. 19 ธ.ค. 2554
การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท.ที่ประสบอุทกภัย กรณีการขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 18812 ลว. 19 ธ.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของ อปท. ปี 2555 ที่ ปท 0037.3/ว 18813 ลว. 19 ธ.ค. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 18702 ลว. 15 ธ.ค. 2554
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๒)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. กรณีที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 18613 ลว. 14 ธ.ค. 2554
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
โครงการเพื่อฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ )
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔
ติดตามสถานะการดำเนินงานตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปี 2555 ที่ ปท 0037.3/ว 871 ลว. 6 ธ.ค. 2554
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ งวดที่ ๑
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่ ปท 0037.3/ว 17871 ลว. 23 พ.ย. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการใช้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
การติดต่อและดำเนินธุรกรรมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในช่วงภัยพิบัติจากอุทกภัย
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 และขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น ที่ ปท 0037.3/ว 18087 ลวง 29 พ.ย. 2554
ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แก่ อปท.
การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ ปท 0037.3/ว 17966 ลว. 25 พ.ย. 2554
ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ ๑ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของ อปท. ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
แจ้ง อทป. ที่ประสบอุทกภัยแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำท่วมสูงสุด ที่ ปท 0037.3/ว 17869 ลว. 23 พ.ย. 2554
ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุฯ ประจำปี๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๐ - ๓๐
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๑
ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่ อปท.ส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการ งวดที่ ๑ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ ๑เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 17805 ลว. 22 พ.ย. 2554
การสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ ปท 0037.3/ว 838 ลว.22 พ.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เงินเดือนครูฯ) ที่ ปท 0037.3/ว 17755 ลว. 22 พ.ย. 2554

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

 
  หน้าแรก | ข่าวจาก สถจ. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์  
        การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6